Search site

Promjena IJE/JE/E/I i pravopisni znakovi

2011-06-02 00:25

 

1. Duljenje kratkoga sloga ili -je > -ije
a) u nesvršenim glagolima i glagolskim imenicama tvorenim od svršenih glagola koji imaju -je, osim ako svršeni glagol u osnovi nema riječ mjera, mjesto ili sjesti (dospijevati, dospijevanje, razumijevati, razumijevanje, odmjeravati, odmjeravanje)
b) u glagolima letjeti, leći, liti i njihovim složenicama te u glagolima sa -zreti prema osnovnom e, i dolazi ije (dolijetati, dolijetanje, dozrijevati, dozrijevanje)
c) u tvorbi imenica od glagola s predmetkom pre- u nekim imenicama dolazi pre-, u drugima prije- (prelaziti – prijelaz, prepisati – prijepis, prekriti – prekrivanje)

2. Kraćenje dugoga sloga ili -ije > -je
a) ispred naglašenog sloga uvijek dolazi kratki slog (ljepota, sljepoća)
b) u komparativu i supelativu pridjeva (ljepši – najljepši; bjelji – najbljelji)
c) u imenicama srednjeg roda koje proširuju osnovu (tijelo – tjelesa; dijete – djeteta)
d) u imenicama sa sufiksima -ara (mljekara), -ba (primjedba), -ić (djetlić), -čić (korjenčić), -ina (svjetlina), -telj (djelitelj)
e) u pridjevima na -an (zvjezdan), -ast (bjelkast), -it (rječit), -iv (rješiv), -ljiv (ljepljiv)

- ukoliko se korijenski slog krati, a ispred jer r, može ostati -je/-e, odnosno R + JE > RJE/RE, npr. brijeg > brjegovi – bregovi, crijep > crjepina – crepina
- iznimka – u proširenoj osnovi imenice vrijeme i njezinih složenica ostaje e (vrijeme – vremena – vremenu)

Pravopisni znakovi

- kazuju nam kako što treba razumjeti i čitati

Točka
- točka se stavlja iza nekih kratica (str. 23., inž. Marić, prof.)
- piše se iza rednog broja bez obzira na to piše li se on arapskom ili rimskom znamenkom (6. mjesec, VI. mjesec)
- iza rednog broja dolazi točka bez obzira na to što iza nje dolazi još neki pravopisni znak (str. 23., 26., 28.)

Zarez
- upotrebljava se da bi se desetina razlikovala od cijeloga broja (7,6)
- ako u velikim brojevima tisuće od stotina nisu odvojene bjelinama, odvajaju se točkom, a milijuni se od tisuća odvajaju zarezom (21,231.456)
- u novčanom poslovanju zarez pišemo da bismo kune odvojili od lipa (1234,56 – tisuću dvjesto trideset četiri kune i pdeset šest lipa)

Crtica
- kao pravopisni znak služi za označavanje stanke (veće od one koja je izražena zarezom)
- zamjenjuje prijedlog do (Radno vrijeme 9 – 17 sati)
- piše se kad se želi označiti udaljenost između svaju mjesta (Zagreb – Split)

Spojnica
- pravopisni znak kojim se spajaju riječi koje se ne pišu posve sastavljeni ili rastavljeno
- označava rastavljanje riječi na slogove i glasove (m-o-r-e; mo-re)
- piše se u svim polusloženicama (spomen-ploča)
- piše se između dvaju korelativnih priloga (danas-sutra, više-manje)
- piše se kod sklanjanja sastavljenjih kratica (djelatnik HŽ-a)
- piše se u polusloženicama kad je prvi dio slovo ili brojka (C- vitamini, 10-godišnjica)

Dvotočje
- znači omjer, piše se s bjelinama ispred i iza znaka, a čita se “prema” (1 : 1)

Izostavnik ili apostrof
- piše se umjesto izostavljenog slova (Stan’ tamo!)